سرود پرستشی در آغاز – Sorode Parasteshi Dar Aghaz

سرود پرستشی در آغاز – Sorode Parasteshi Dar Aghaz

Sorode Parasteshi Dar Aghaz – سرود پرستشی در آغاز

در آغاز کلام بود
کلام با خدا بود
او خود
خدا بود

در آغاز کلام بود
کلام با خدا بود
او خود
خدا بود
او خود
خدا بود

در آغاز با خدا بود
در آغاز او خدا بود
خدا بود
خدا بود

حیات بود
نور بود
نوری از آسمان بود
نوری که بیکران بود
حیات جاودان بود

حیات بود
نور بود
نوری از آسمان بود
نوری که بیکران بود
حیات جاودان بود

این کلام اینسان خاکی شد
فدیه ای بهر رهایی شد
او که پر زفیض و راستی بود
پادشاه آسمانی شد

این کلام اینسان خاکی شد
فدیه ای بهر رهایی شد
او که بود و هاست و می آید
پادشاه آسمانی شد

حیات بود
نور بود
نوری از آسمان بود
نوری که بیکران بود
حیات جاودان بود

حیات بود
نور بود
نوری از آسمان بود
نوری که بیکران بود
حیات جاودان بود

در آغاز کلام بود
کلام با خدا بود
او خود
خدا بود

در آغاز کلام بود
کلام با خدا بود
او خود
خدا بود
او خود
خدا بود

در آغاز با خدا بود
در آغاز او خدا بود
خدا بود
خدا بود

در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود و کلام، خدا بود؛ همان در آغاز با خدا بود. همه چیز به واسطۀ او پدید آمد، و از هرآنچه پدید آمد، هیچ چیز بدون او پدیدار نگشت.

John 1:1-3 | یوحنا ۱:۱-۳

Transliteration

A Hymn of Worship: In the beginningSorode Parasteshi Dar Aghazسرود پرستشی در آغاز
In the beginning was the Word
The Word was with GOD
He Himself
Was GOD

In the beginning was the Word
The Word was with GOD
He Himself
Was GOD
He Himself
Was GOD

In the beginning Word was with GOD
In the beginning He was GOD
Was GOD
Was GOD

It was Life
It was Light
It was a Light from the Heavens
A Light that was infinite
Life was eternal

It was Life
It was Light
It was a Light from the Heavens
A Light that was infinite
Life was eternal

This Word became an earthy man
He became a sacrifice for our deliverance
He was full of kindness and righteousness
He became the Heavenly King

This Word became an earthy man
He became a sacrifice for our deliverance
He who Is and Was and will come
He became the Heavenly King

It was Life
It was Light
It was a Light from the Heavens
A Light that was infinite
Life was eternal

It was Life
It was Light
It was a Light from the Heavens
A Light that was infinite
Life was eternal

In the beginning was the Word
The Word was with GOD
He himself
Was GOD

In the beginning was the Word
The Word was with GOD
He Himself
Was GOD
He Himself
Was GOD

In the beginning Word was with GOD
In the beginning He was GOD
Was GOD
Was GOD
dar ‘āghāz kalām bud
kalām bā khodā bud
‘u khod
khodā bud

dar ‘āghāz kalām bud
kalām bā khodā bud
‘u khod
khodā bud
‘u khod
khodā bud

dar ‘āghāz bā khodā bud
dar ‘āghāze ‘u khodā bud
khodā bud
khodā bud

hayāt bud
nur bud
nuri ‘az ‘āsemān bud
nuri ke bikarān bud
hayāte jāvedān bud

hayāt bud
nur bud
nuri ‘az ‘āsemān bud
nuri ke bikarān bud
hayāte jāvedān bud

‘in kalām ‘insān khāki shod
fadihāye bahre rahāyi shod
‘u ke por zefiz va rāsti bud
pādeshāhe ‘āsemāni shod

‘in kalām ‘insān khāki shod
fadihāye bahre rahāyi shod
‘u ke bud vahhāst va mi’āyad
pādeshāhe ‘āsemāni shod

hayāt bud
nur bud
nuri ‘az ‘āsemān bud
nuri ke bikarān bud
hayāte jāvedān bud

hayāt bud
nur bud
nuri ‘az ‘āsemān bud
nuri ke bikarān bud
hayāte jāvedān bud

dar ‘āghāz kalām bud
kalām bā khodā bud
‘u khod
khodā bud

dar ‘āghāz kalām bud
kalām bā khodā bud
‘u khod
khodā bud
‘u khod
khodā bud

dar ‘āghāz bā khodā bud
dar ‘āghāze ‘u khodā bud
khodā bud
khodā bud
در آغاز کلام بود
کلام با خدا بود
او خود
خدا بود

در آغاز کلام بود
کلام با خدا بود
او خود
خدا بود
او خود
خدا بود

در آغاز با خدا بود
در آغاز او خدا بود
خدا بود
خدا بود

حیات بود
نور بود
نوری از آسمان بود
نوری که بیکران بود
حیات جاودان بود

حیات بود
نور بود
نوری از آسمان بود
نوری که بیکران بود
حیات جاودان بود

این کلام اینسان خاکی شد
فدیه ای بهر رهایی شد
او که پر زفیض و راستی بود
پادشاه آسمانی شد

این کلام اینسان خاکی شد
فدیه ای بهر رهایی شد
او که بود و هاست و می آید
پادشاه آسمانی شد

حیات بود
نور بود
نوری از آسمان بود
نوری که بیکران بود
حیات جاودان بود

حیات بود
نور بود
نوری از آسمان بود
نوری که بیکران بود
حیات جاودان بود

در آغاز کلام بود
کلام با خدا بود
او خود
خدا بود

در آغاز کلام بود
کلام با خدا بود
او خود
خدا بود
او خود
خدا بود

در آغاز با خدا بود
در آغاز او خدا بود
خدا بود
خدا بود

Resources

This url might be helpful if you’re looking for a free audio version of the Bible: https://peplamb.com/free-audio-bibles/