سرود پرستشی در آغاز – Sorode Parasteshi Dar Aghaz

سرود پرستشی در آغاز - Sorode Parasteshi Dar Aghaz

Sorode Parasteshi Dar Aghaz - سرود پرستشی در آغاز

در آغاز کلام بود
کلام با خدا بود
او خود
خدا بود

در آغاز کلام بود
کلام با خدا بود
او خود
خدا بود
او خود
خدا بود

در آغاز با خدا بود
در آغاز او خدا بود
خدا بود
خدا بود

حیات بود
نور بود
نوری از آسمان بود
نوری که بیکران بود
حیات جاودان بود

حیات بود
نور بود
نوری از آسمان بود
نوری که بیکران بود
حیات جاودان بود

این کلام اینسان خاکی شد
فدیه ای بهر رهایی شد
او که پر زفیض و راستی بود
پادشاه آسمانی شد

این کلام اینسان خاکی شد
فدیه ای بهر رهایی شد
او که بود و هاست و می آید
پادشاه آسمانی شد

حیات بود
نور بود
نوری از آسمان بود
نوری که بیکران بود
حیات جاودان بود

حیات بود
نور بود
نوری از آسمان بود
نوری که بیکران بود
حیات جاودان بود

در آغاز کلام بود
کلام با خدا بود
او خود
خدا بود

در آغاز کلام بود
کلام با خدا بود
او خود
خدا بود
او خود
خدا بود

در آغاز با خدا بود
در آغاز او خدا بود
خدا بود
خدا بود

در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود و کلام، خدا بود؛ همان در آغاز با خدا بود. همه چیز به واسطۀ او پدید آمد، و از هرآنچه پدید آمد، هیچ چیز بدون او پدیدار نگشت.

John 1:1-3 | یوحنا ۱:۱-۳

Transliteration

A Hymn of Worship: In the beginningSorode Parasteshi Dar Aghazسرود پرستشی در آغاز
In the beginning was the Word,
The Word was with God,
He Himself,
Was God.
dar 'āghāz kalām bud
kalām bā khodā bud
'u khod
khodā bud
در آغاز کلام بود
کلام با خدا بود
او خود
خدا بود
In the beginning was the Word,
The Word was with God,
He Himself,
Was God.
He Himself,
Was God.
dar 'āghāz kalām bud
kalām bā khodā bud
'u khod
khodā bud
'u khod
khodā bud
در آغاز کلام بود
کلام با خدا بود
او خود
خدا بود
او خود
خدا بود
In the beginning, He was with God,
In the beginning, He Himself was God,
God He was,
God He was.
dar 'āghāz bā khodā bud
dar 'āghāze 'u khodā bud
khodā bud
khodā bud
در آغاز با خدا بود
در آغاز او خدا بود
خدا بود
خدا بود
Life He was,
Light He was,
A Light from the heavens He was,
A Light that was boundless,
Eternal life He was.
hayāt bud
nur bud
nuri 'az 'āsemān bud
nuri ke bikarān bud
hayāte jāvedān bud
حیات بود
نور بود
نوری از آسمان بود
نوری که بیکران بود
حیات جاودان بود
Life He was,
Light He was,
A Light from the heavens He was,
A Light that was boundless,
Eternal life He was.
hayāt bud
nur bud
nuri 'az 'āsemān bud
nuri ke bikarān bud
hayāte jāvedān bud
حیات بود
نور بود
نوری از آسمان بود
نوری که بیکران بود
حیات جاودان بود
This Word became flesh and dwelt among us,
He became our ransom for deliverance,
He who was full of grace and truth,
Became the King of Heaven.
'in kalām 'insān khāki shod
fadihāye bahre rahāyi shod
'u ke por zefiz va rāsti bud
pādeshāhe 'āsemāni shod
این کلام اینسان خاکی شد
فدیه ای بهر رهایی شد
او که پر زفیض و راستی بود
پادشاه آسمانی شد
This Word became flesh and dwelt among us,
He became our ransom for deliverance,
He who was, is, and is to come,
Became the King of Heaven.
'in kalām 'insān khāki shod
fadihāye bahre rahāyi shod
'u ke bud vahhāst va mi'āyad
pādeshāhe 'āsemāni shod
این کلام اینسان خاکی شد
فدیه ای بهر رهایی شد
او که بود و هاست و می آید
پادشاه آسمانی شد
Life He was,
Light He was,
A Light from the heavens He was,
A Light that was boundless,
Eternal life He was.
hayāt bud
nur bud
nuri 'az 'āsemān bud
nuri ke bikarān bud
hayāte jāvedān bud
حیات بود
نور بود
نوری از آسمان بود
نوری که بیکران بود
حیات جاودان بود
Life He was,
Light He was,
A Light from the heavens He was,
A Light that was boundless,
Eternal life He was.
hayāt bud
nur bud
nuri 'az 'āsemān bud
nuri ke bikarān bud
hayāte jāvedān bud
حیات بود
نور بود
نوری از آسمان بود
نوری که بیکران بود
حیات جاودان بود
In the beginning was the Word,
The Word was with God,
He Himself,
Was God.
dar 'āghāz kalām bud
kalām bā khodā bud
'u khod
khodā bud
در آغاز کلام بود
کلام با خدا بود
او خود
خدا بود
In the beginning was the Word,
The Word was with God,
He Himself,
Was God.
He Himself,
Was God.
dar 'āghāz kalām bud
kalām bā khodā bud
'u khod
khodā bud
'u khod
khodā bud
در آغاز کلام بود
کلام با خدا بود
او خود
خدا بود
او خود
خدا بود
In the beginning, He was with God,
In the beginning, He Himself was God,
God He was,
God He was.
dar 'āghāz bā khodā bud
dar 'āghāze 'u khodā bud
khodā bud
khodā bud
در آغاز با خدا بود
در آغاز او خدا بود
خدا بود
خدا بود

Resources

You might find the following resources helpful:

  1. Free Audio Bibles: https://peplamb.com/free-audio-bibles/
  2. Bible App: https://bible.peplamb.com