سرود پرستشی یهوه یهوه – Sorod Parasteshi Yahova Yahova

یهوه یهوه

(Chorus)

یهوه یهوه خـداونــد امــتـهـا
Yahova Yahova khodavand-e amthā
Yahova, Yahova, Lord of all nations

یهوه یهوه تـو سـردار لـشـگـرهـا (۲)
Yahova Yahova, to sar-dār-e lashgarhā (x2)
Yahova, Yahova, Leader of all armies (x2)

(Verse)

مـی آیم به نزد تو تـا بـیـنم شعله ی تـو
Miy āyam be nazd-e to tā bebinam sho'le-ye to
I come to You to witness Your fiery glow

از مـیان آتـشـت بـشـنوم آوایی نـو (۲)
Az miyān āteshat beshnom āvāyi now (x2)
Amidst Your fire, I hear a new voice (x2)

(Chorus)

یهوه یهوه خـداونـد مـن یکتاست
Yahova Yahova khodavand-e man yektāst
Yahova, Yahova, The One and Only

یهوه یهوه او خالق ایـن دنیـاســت
Yahova Yahova, ow khāleq-e in donyāst
Yahova, Yahova, Creator of this world

(Bridge)

مـی پـرســتـیـم نـام تـو را تــویـی یـگـانـه خــدای مـا
Miy persetim nām-e to rā, toyi yegāneh khodāy-e mā
We inquire of Your name, You are our Only GOD

می پـرســتـیـم نـام تـو را تـویـی تــنـهـا راه نـجـات مـا (۲)
Miy persetim nām-e to rā, toyi tanhā rāh-e najāt-e mā (x2)
We inquire of Your name, You are our only path to salvation (x2)

(Chorus)

یهوه یهوه خــداونــد پـرجــالل
Yahova Yahova khodavand-e parjāll
Yahova, Yahova, the Lord of great glory

یهوه یهوه تـو قـادر و مـتعـال
Yahova Yahova, to qāder o mota'al
Yahova, Yahova, Mighty and Exalted

EnglishTransliterationFarsi
Yahova, Yahova, Lord of all nationsYahova Yahova khodavand-e amathāیهوه یهوه خـداونــد امــتـهـا
Yahova, Yahova, Leader of all armies (x2)Yahova Yahova, to sar-dār-e lashgarhā (x2)یهوه یهوه تـو سـردار لـشـگـرهـا (۲)
I come to You to witness Your fiery glowMiy āyam be nazd-e to tā bebinam sho'le-ye toمـی آیم به نزد تو تـا بـیـنم شعله ی تـو
Amidst Your fire, I hear a new voice (x2)Az miyān āteshat beshnom āvāyi now (x2)از مـیان آتـشـت بـشـنوم آوایی نـو (۲)
Yahova, Yahova, The One and OnlyYahova Yahova khodavand-e man yektāstیهوه یهوه خـداونـد مـن یکتاست
Yahova, Yahova, Creator of this worldYahova Yahova, ow khāleq-e in donyāstیهوه یهوه او خالق ایـن دنیـاســت
We inquire of Your name, You are our Only GODMiy persetim nām-e to rā, toyi yegāneh khodāy-e māمـی پـرســتـیـم نـام تـو را تــویـی یـگـانـه خــدای مـا
We inquire of Your name, You are our only path to salvation (x2)Miy persetim nām-e to rā, toyi tanhā rāh-e najāt-e mā (x2)می پـرســتـیـم نـام تـو را تـویـی تــنـهـا راه نـجـات مـا (۲)
Yahova, Yahova, the Lord of great gloryYahova Yahova khodavand-e parjāllیهوه یهوه خــداونــد پـرجــالل
Yahova, Yahova, Mighty and ExaltedYahova Yahova, to qāder o mota'alیهوه یهوه تـو قـادر و مـتعـال

References

Click the following Bible versions to hear the audio playlist of the verses:

  1. TPV (Todays Persian Version - مژده برای عصر جدید)
  2. POV-FAS (Persian Old Version)
  3. NMV (New Millenium Version - هزارۀ نو)
  4. KJV (King James Version)
  5. NKJV (New King James Version)
  6. NIV1984 (New International Version 1984)

Resources

You might find the following resources helpful:

  1. Free Audio Bibles: https://peplamb.com/free-audio-bibles/
  2. Bible App: https://bible.peplamb.com