سرود پرستشی یهوه یهوه – Sorod Parasteshi Yahova Yahova

(Chorus)

یــهـوه یــهـوه خـداونــد امــتـهـا
Yahova Yahova khodavand-e amthā

یــهـوه یــهـوه تـو سـردار لـشـگـرهـا (۲)
Yahova Yahova, to sar-dār-e lashgarhā (x2)

(Verse)

مـی آیم به نزد تو تـا بـیـنم شعله ی تـو
Miy āyam be nazd-e to tā bebinam sho’le-ye to

از مـیان آتـشـت بـشـنوم آوایی نـو (۲)
Az miyān āteshat beshnom āvāyi now (x2)

(Chorus)

یـهـوه یـهـوه خـداونـد مـن یکتاست
Yahova Yahova khodavand-e man yektāst

یـهـوه یــهـوه او خالق ایـن دنیـاســت
Yahova Yahova, ow khāleq-e in donyāst

(Bridge)

مـی پـرســتـیـم نـام تـو را تــویـی یـگـانـه خــدای مـا
Miy persetim nām-e to rā, toyi yegāneh khodāy-e mā

می پـرســتـیـم نـام تـو را تـویـی تــنـهـا راه نـجـات مـا (۲)
Miy persetim nām-e to rā, toyi tanhā rāh-e najāt-e mā (x2)

(Chorus)

یــهـوه یــهـوه خــداونــد پـرجــالل
Yahova Yahova khodavand-e parjāll

یــهـوه یــهـوه تـو قـادر و مـتعـال
Yahova Yahova, to qāder o mota’al

EnglishTransliterationFarsi
Yahova, Yahova, Ruler of all nationsYahova Yahova khodavand-e amathāیــهـوه یــهـوه خـداونــد امــتـهـا
Yahova, Yahova, Leader of all armies (x2)Yahova Yahova, to sar-dār-e lashgarhā (x2)یــهـوه یــهـوه تـو سـردار لـشـگـرهـا (۲)
I come to You to witness Your fiery glowMiy āyam be nazd-e to tā bebinam sho’le-ye toمـی آیم به نزد تو تـا بـیـنم شعله ی تـو
Amidst Your fire, I hear a new voice (x2)Az miyān āteshat beshnom āvāyi now (x2)از مـیان آتـشـت بـشـنوم آوایی نـو (۲)
Yahova, Yahova, The One and OnlyYahova Yahova khodavand-e man yektāstیـهـوه یـهـوه خـداونـد مـن یکتاست
Yahova, Yahova, Creator of this worldYahova Yahova, ow khāleq-e in donyāstیـهـوه یــهـوه او خالق ایـن دنیـاســت
We ask Your name, our Only GODMiy persetim nām-e to rā, toyi yegāneh khodāy-e māمـی پـرســتـیـم نـام تـو را تــویـی یـگـانـه خــدای مـا
We ask Your name, the Only way of our salvation (x2)Miy persetim nām-e to rā, toyi tanhā rāh-e najāt-e mā (x2)می پـرســتـیـم نـام تـو را تـویـی تــنـهـا راه نـجـات مـا (۲)
Yahova, Yahova, GOD AlmightyYahova Yahova khodavand-e parjāllیــهـوه یــهـوه خــداونــد پـرجــالل
Yahova, Yahova, Mighty and ExaltedYahova Yahova, to qāder o mota’alیــهـوه یــهـوه تـو قـادر و مـتعـال

Resources

You might find the following resources helpful:

  1. Free Audio Bibles: https://peplamb.com/free-audio-bibles/
  2. Bible App: https://bible.peplamb.com