سرود پرستشی عظیم و حیرت‌زاست – Sorood-e parasteshi ‘Azim va hayrat-zâst’

عظیم و حیرت‌زاست همه‌کارهای تو
Azim va hayrat-zâst hame-kârhâye to
Great and marvelous are all Your works,

خداوند ، خدای قادر‌مطلق
Khodâvand, khodâ-ye qâder-motlaq
Lord, the Almighty God.

عدالت و حق است همه راه‌های تو
Adâlat va haq ast hame râh-hâye to
Justice and righteousness are all Your paths,

ای پادشاه همه‌اعصار
Ey pâdshâh hame-a'sâr
O King of all ages.

کیست که از تو نترسد ای‌خداوند
Kist ke az to natarsad ey-khodâvand
Who is there that does not fear You, O Lord,

و نام تو را جلال ندهد
Va nâm to râ jalâl nadehd
And does not glorify Your name?

زیرا تو تنها خدای قدوسی
Zirâ to tanhâ khodâ-ye qodosi
For You alone are the Holy God,

همه قوم‌ها نزد تو می‌آیند
Hame qowm-hâ nazd to mi-âyand
All nations come before You,

همه قوم‌ها نام تو می‌خوانند
Hame qowm-hâ nâm to mi-khânand
All nations sing Your name.

EnglishTransliterationFarsi
Great and marvelous are all Your works,Azim va hayrat-zâst hame-kârhâye toعظیم و حیرت‌زاست همه‌کارهای تو
Lord, the Almighty God.Khodâvand, khodâ-ye qâder-motlaqخداوند ، خدای قادر‌مطلق
Justice and righteousness are all Your paths,Adâlat va haq ast hame râh-hâye toعدالت و حق است همه راه‌های تو
O King of all ages.Ey pâdshâh hame-a'sârای پادشاه همه‌اعصار
Who is there that does not fear You, O Lord,Kist ke az to natarsad ey-khodâvandکیست که از تو نترسد ای‌خداوند
And does not glorify Your name?Va nâm to râ jalâl nadehdو نام تو را جلال ندهد
For You alone are the Holy God,Zirâ to tanhâ khodâ-ye qodosiزیرا تو تنها خدای قدوسی
All nations come before You,Hame qowm-hâ nazd to mi-âyandهمه قوم‌ها نزد تو می‌آیند
All nations sing Your name.Hame qowm-hâ nâm to mi-khânandهمه قوم‌ها نام تو می‌خوانند

یوشع ۴
سنگهای یادبود
۱ چون تمامی قوم از اردن گذشتند، خداوند به یوشَع فرمود:
۲ «از میان قوم دوازده تن برگیر، از هر قبیله یکی.
۳ ایشان را امر کن که از میان رود اردن، درست همان جا که پاهای کاهنان قائم ایستاده بود، دوازده سنگ برگیرند و آنها را همراه تو آورده، در منزلگاهی که امشب در آنجا به سر خواهید برد، بنهند.»
۴ پس یوشَع آن دوازده مرد را که از میان بنی‌اسرائیل برگماشته بود، یعنی از هر قبیله یکی، فرا خواند
۵ و بدیشان گفت: «پیش صندوق یهوه خدایتان به میان رود اردن بروید، و هر یک از شما یک سنگ به شمار قبیله‌های اسرائیل بر دوش خود برگیرید
۶ تا نشانه‌ای باشد در میان شما. در آینده هرگاه فرزندانتان از شما بپرسند: ”این سنگها برای شما چه معنایی دارد؟“
۷ به آنها بگویید که آبهای اردن در برابر صندوق عهد خداوند بند آمد. چون صندوق از اردن می‌گذشت، آبهای اردن از حرکت بازایستاد. پس این سنگها برای قوم اسرائیل یادبود ابدی خواهد بود.»

Joshua 4:1-7 ESV
1 When all the nation had finished passing over the Jordan, the Lord said to Joshua,
2 “Take twelve men from the people, from each tribe a man,
3 and command them, saying, ‘Take twelve stones from here out of the midst of the Jordan, from the very place where the priests' feet stood firmly, and bring them over with you and lay them down in the place where you lodge tonight.’”
4 Then Joshua called the twelve men from the people of Israel, whom he had appointed, a man from each tribe.
5 And Joshua said to them, “Pass on before the ark of the Lord your God into the midst of the Jordan, and take up each of you a stone upon his shoulder, according to the number of the tribes of the people of Israel,
6 that this may be a sign among you. When your children ask in time to come, ‘What do those stones mean to you?’
7 then you shall tell them that the waters of the Jordan were cut off before the ark of the covenant of the Lord. When it passed over the Jordan, the waters of the Jordan were cut off. So these stones shall be to the people of Israel a memorial forever.”

Resources

You might find the following resources helpful:

  1. Free Audio Bibles: https://peplamb.com/free-audio-bibles/
  2. Bible App: https://bible.peplamb.com